P r i v a t e
D o c t o r sDr Dimitris Bakalos (GP)
22850 - 25210

Dr Vassiliki Detsi (GP)
22850 - 22819

Dr Nikolaos Imellos (GP)
22850 - 26166

Dr Georgios Lianopoulos
(Dermatologist)
22850 - 23787

Dr Asiminia Markantoni
(Paediatrician)
22850 - 23884

Dr Ioannis Lianopoulos
(Surgeon)
22850 - 26696

Dr Ioannis Angelis
(Microbiologist)
22850 - 22212, 24576

Dr Manolis Gratsias
(Microbiologist)
22850 - 23192, 25285

Dr Manolis Mantadakis
(Opthalmologist)
22850 - 23764, 25655

Bogiatzoglou Themos
(Physiotherapist )
22850 - 22463, 41872

Posantzis Antonis
(Dentist - implant specialized)
22850 - 23614

Naxos Hospital
22853.60500

Medical Centre
Protonotarios
Departments:
Gyneacology,
Paediatrics
22850 - 23234, 23576